روز: مرداد ۱۰, ۱۳۹۹
جولان قیمت های نجومی آرایشگاه ها وپیرایشگاه زنانه ومردانه درگناوه/مردم ناراضی اند‌‌‌‌…

*بهروز شهابی فدک- همانطور که به راحتی مشهود است ودرپی دریافت گزارشات مکرر مردم به رسانه ها متاسفانه هرماه شاهد افزایش نرخ خدمات صنفی توسط آرایشگاه ها مردانه وزنانه درگناوه هستیم!! که موجی از نارضایتی عموم را تاکنون به دنبال داشته است واین رویه ی غیرمعقول همچنان به قوت خود باقی است!! اما مهم ترازافزایش […]

نشریه فدک | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی